OPWIK − INWESTYCJE W NOWOCZESNOŚĆ

IFSDynamiczny rozwój Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji rozpoczął się w roku 2001. W ciągu czterech lat dokonano gruntownej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Zainwestowano również w rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Otwocku.
 

W roku 2005, dzięki pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, miasto Otwock pozyskało znaczne środki finansowe z europejskiego Funduszu Spójności na budowę systemu wodno-kanalizacyjnego. Projekt obejmował m.in. modernizację i budowę systemów kanalizacji sanitarnej, modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację i budowę stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej. Wieloetapowy projekt przeprowadzono w latach 2005-2008. Koszt jego realizacji wyniósł ponad 38 mln euro, z czego prawie połowę stanowiła dotacja otrzymana z Funduszu Spójności.

W ramach realizacji tego przedsięwzięcia dokonano m.in. modernizacji stacji uzdatniania wody „Karczewska" wprowadzono system automatyzacji oraz wyposażenia w system transmisji danych stacji wodociągowych i zbudowano prawie 120 kilometrów sieci wodociągowej na terenie miasta Otwocka. Przeprowadzono również modernizację oczyszczalni ścieków, zbudowano sieć kanalizacyjną o długości ponad 84 kilometrów oraz przeprowadzono remont kolektora transportującego ścieki do oczyszczalni.

Ważną datą w historii otwockiego OPWiK jest rok 2007, gdy przedsiębiorstwo zostało przekształcone z zakładu budżetowego w spółkę „Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. należącą do miasta Otwock. Zmiana zasad funkcjonowania ułatwiła dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

PRZEDE WSZYSTKIM WYSOKA JAKOŚĆ

Zarząd otwockiego OPWiK przywiązuje ogromną wagę do ciągłego podnoszenia poziomu usług świadczonych mieszkańcom miasta Otwock i okolicznych gmin.

Nowoczesny, specjalistyczny sprzęt zapewnia sprawność techniczną sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Skuteczne zarządzanie infrastrukturą podziemną ułatwi wdrażany system informacji geograficznej ArcGIS, ściśle zintegrowany z IFS Applications. Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy OPWiK będą znać lokalizację i parametry sieci. W systemie ArcGIS dostęp do danych realizowany jest w postaci mapy, a nie w formie zestawień tabelarycznych, co znacznie usprawnia pracę, dając całościowy pogląd na strukturę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

OPWiK dysponuje własnym, nowocześnie wyposażonym laboratorium badawczym, posiadającym certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Warto podkreślić, że uzyskanie tego certyfikatu wymaga nie tylko posiadania odpowiedniej aparatury, ale również personelu o wysokich kompetencjach.
Gdy w czerwcu 2007 roku objąłem kierownictwo OPWiK, moim pierwszym zadaniem było przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę miejską. Potem musiałem się zastanowić nad jego strukturą organizacyjną i finansami. Zdecydowałem wtedy, że zainwestujemy w rozwój własnego laboratorium — wyjaśnia Mieczysław Kostyra, prezes zarządu OPWiK Sp. z o.o.
Co roku otwockie laboratorium zwiększa zakres posiadanej akredytacji. Obecnie obejmuje ona badanie chemiczne ścieków i wody, badanie mikrobiologiczne wody, badanie właściwości fizycznych ścieków i wody oraz pobieranie próbek ścieków.

Nowoczesna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych w otwockim OPWiK charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością redukowania zanieczyszczeń organicznych i zawiesin oraz pierwiastków biogennych, takich jak fosfor i azot. Dzięki zastosowaniu hermetyzacji urządzeń służących do odbioru i wstępnego mechanicznego oczyszczania doprowadzanych ścieków, w otwockiej oczyszczalni zlikwidowano uciążliwość zapachową. Oczyszczalnia obsługuje teren aglomeracji otwockiej liczącej aktualnie ok. 90 tys. mieszkańców.

W procesach realizowanych w oczyszczalni ścieków wykorzystujemy najnowsze technologie. Dzięki środkom finansowym przyznanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyposażyliśmy obiekt w nowoczesny sprzęt i aparaturę, gwarantującą najwyższą skuteczność działania naszej oczyszczalni. Od niedawna zarządzanie tym obiektem ułatwia nam zintegrowany system informatyczny IFS Applications — zwraca uwagę prezes Kostyra.
W ramach podwyższania standardów działalności przedsiębiorstwo OPWiK wdrożyło systemy zarządzania zgodne z normami ISO. Spółka posiada już certyfikaty ISO w zakresie zarządzania środowiskowego, zarządzania jakością oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jak informuje prezes Kostyra, obecnie trwają przygotowania do wdrożenia systemu zarządzania energią spełniającego normy.

EUROCERTYFIKAT 2009 DLA OPWIK

W 2009 roku Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymało prestiżowe wyróżnienie EuroCertyfikat 2009 w kategorii „Certyfikat Wiarygodności Firmy/instytucji”.

Nagroda, nad którą honorowy patronat objęło Ministerstwo Rozwoju Regionu, stanowi wyraz uznania dla dotychczasowej działalności przedsiębiorstw, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju polskiego i europejskiego biznesu. Celem konkursu jest wyłonienie i wspieranie najlepszych polskich przedsiębiorstw, instytucji oraz urzędów.

WYBRANE INWESTYCJE OPWIK:
 • 2004 - Budowa stacji uzdatniania wody 2005
 • Budowa instalacji wody technologicznej na oczyszczalni ścieków 2006
 • Modernizacja laboratorium 2007 
 • Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w Otwocku 2008
 • Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej dla miasta Otwocka
KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA

Z usług OPWiK w Otwocku korzysta obecnie ponad pięć tysięcy odbiorców. Aby zapewnić klientom najwyższy poziom usług, zarząd spółki zdecydował się na zastosowanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie.
Od dawna dostrzegaliśmy konieczność inwestycji w nowoczesny system wspomagający zarządzanie. Brak integracji stosowanych wcześniej narzędzi IT powodował opóźnienia w sprawozdawczości, utrudniał kontrolę kosztów oraz nadzór i obsługę inwestycji. Aby poprawić efektywność zarządzania, podjęliśmy decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego, obejmującego wszystkie obszary działalności naszej firmy — informuje prezes Mieczysław Kostyra.
W wyniku przetargu publicznego wybrano ofertę firmy IFS. Oferta była szczególnie atrakcyjna pod względem funkcjonalności systemu oraz kompleksowości wdrożenia, a także korzystna cenowo. Umowa, zawarta z IFS Poland, dotyczyła dostarczenia kompleksowego rozwiązania obejmującego system wspomagający zarządzanie klasy ERP, system billingowy oraz system informacji geograficznej GIS. Wdrożenie przeprowadziła firma Advanced Business Solutions Sp. z o.o. (ABS), partner biznesowy IFS Poland.

PO PIERWSZE ERP

Zgodnie z przyjętym harmonogramem w styczniu 2012 r. nastąpił start produkcyjny systemu IFS Applications™.

Rozwiązanie objęło kluczowe obszary działalności przedsiębiorstwa: finanse i księgowość, dystrybucję, remonty oraz kadry i płace.

Wdrożenie pozwoliło na usprawnienie procesów biznesowych w takich obszarach, jak zarządzanie umowami, fakturowanie usług, planowanie i śledzenie realizacji inwestycji, finanse i księgowość oraz budżetowanie. Zintegrowane zarządzanie ułatwia również prowadzenie gospodarki materiałowej, inwentaryzację stanów magazynowych oraz obsługę zleceń roboczych. Ponadto usprawniono procesy obsługi laboratorium, obsługi zamówień publicznych i obsługi inwestycji. System IFS Applications™ wspiera również zarządzanie przeglądami i remontami infrastruktury technicznej.
Uruchomienie systemu ERP w zaplanowanym terminie było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu naszych pracowników. Największy udział miał w tym projekcie nasz zespół wdrożeniowy, w skład którego wchodzili m.in. pracownicy działu finansowo-księgowego, kierownicy działów technicznych, dyspozytorzy oraz pracownicy oczyszczalni ścieków. Oprócz realizowania bieżących zadań osoby te uczyły się pracy w nowym systemie, wprowadzały do niego dane, a także przekazywały swoją wiedzę innym pracownikom — wyjaśnia Grażyna Osica, główny księgowy i prokurent w OPWiK Sp. z o.o.
Na podkreślenie zasługuje profesjonalizm konsultantów firmy ABS, ich duża wiedza oraz znajomość potrzeb takiej firmy, jak nasza. Skorzystaliśmy z wielu podpowiedzi z ich strony i dzięki temu lepiej nam się teraz pracuje — dodaje Grażyna Osica.
SZYBKI DOSTĘP DO INFORMACJI

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w otwockim OPWiK usprawniło i przyśpieszyło obieg informacji w przedsiębiorstwie.
Dostęp do informacji w naszej firmie uległ znacznej poprawie. Dane są przechowywane w jednym systemie, do którego dostęp mają wszyscy uprawnieni pracownicy. Co ważne, informacje te są wielokrotnie weryfikowane, co pozwala zmniejszyć ryzyko podejmowania niewłaściwych decyzji na każdym poziomie organizacyjnym — podkreśla główny księgowy Grażyna Osica.
Wszystkie zlecenia robocze, planowanie zasobów, w tym również kadrowych, a także obieg dokumentów są realizowane w systemie IFS Applications. Posiadamy obecnie dobrze funkcjonujący system zarządzania dokumentacją. Główną zaletą jest centralizacja wszystkich procesów — informuje Grażyna Osica. Dużą korzyścią jest możliwość identyfikacji kosztów. Obecnie widzimy zapotrzebowanie poszczególnych działów. Dostępna jest ewidencja zleceń roboczych z przypisaniem kosztów. Zarząd ma pełny wgląd we wszystkie obszary, może kontrolować wydatki na bieżąco.
Szczególnie istotna dla zarządu spółki jest możliwość planowania remontów. Dostęp do harmonogramu bieżących i przyszłych prac remontowych pozwala na bieżącą analizę kosztów i wydatków oraz optymalne planowanie budżetu.
Dodatkową korzyścią z wdrożenia jest większe zdyscyplinowanie naszych pracowników i większa świadomość odpowiedzialności za swój odcinek pracy. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że jeżeli nie wprowadzi na czas danych do systemu, to koledzy nie będą mogli wykonać swoich bieżących zadań — wyjaśnia Grażyna Osica.
ZINTEGROWANY BILLING

Rozwiązanie billingowe, które specjalnie na potrzeby OPWiK przygotowała i wdrożyła firma ABS, jest zintegrowane z systemem IFS Applications. Zapewnia ono m.in. masowe rozliczenia, fakturowanie klientów i obsługę fakturowania na terminalach mobilnych Psion. Dzięki pełnej integracji z systemem ERP rozwiązanie pozwala na pełną obsługę rozrachunków klientów, automatyczną dekretację sprzedaży, wielowymiarowe analizy sprzedaży i obsługę wodomierzy.
Wdrożenie systemu billingowego było dla nas dużym wyzwaniem. Mamy przeszło pięć tysięcy klientów, którym musimy dostarczyć usługi i następnie sprawnie je rozliczyć. Ten obszar ma dla naszej firmy kluczowe znaczenie" — wyjaśnia Grażyna Osica. „System billingowy, który powstał specjalnie na zamówienie naszej firmy, jest ściśle dopasowany do specyfiki branży wodno-kanalizacyjnej. Dzięki temu, że rozwiązanie to zostało zintegrowane z systemem IFS Applications, wszystkie informacje są dostępne w jednym miejscu. To jest dla nas ogromna korzyść — podsumowuje Grażyna Osica.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 • Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco
 • Usprawnienie obiegu informacji
 • Automatyzacja procesów w obszarze finansów i księgowości
 • Lepsza kontrola kosztów
 • Poprawa efektywności w zakresie gospodarki materiałowej
 • Usprawnienie planowania remontów
 • Lepsza obsługa klienta
 • Usprawnienie obiegu dokumentów
 • Zwiększenie sprawności operacyjnej przedsiębiorstwa
WDROŻONE MODUŁY:
 • IFS Finanse™
 • IFS Dystrybucja™ 
 • IFS Remonty™
 • IFS Zasoby Ludzkie™
 • IFS Płace™
Liczba użytkowników: 50

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top